Przejdź do treści

[Oferta Limitowana] Otrzymujesz 5% zniżki za każde zakupy przekraczające 99 PLN, 10% przy zakupach powyżej 199 PLN, i aż 15% przy kwocie 299 PLN!

Days
Hours
Minutes
Seconds

EXTRA 10% DISCOUNT FOR ANY ORDER WITH CODE "BLISSFUL10" FREE SHIPPING FOR EVERY ORDER

Days
Hours
Minutes
Seconds
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Blissful Ceremony Rafał Trafiałek ul. Dokerska 37/28, 54-142 Wrocław (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.blissfulceremony.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Blissful Ceremony Rafał Trafiałek ul. Dokerska 37/28, 54-142 Wrocław (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”)
 2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, informacje o zamówionych produktach, adresie wysyłki oraz wszystkich innych danych niezbędnych do realizacji działalności sklepu internetowego, obsługi płatności i obsługi wysyłki.
 4. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora.
 5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres email info.blissfulceremony@gmail.com lub zadzwoń na numer +48 793 212 322
 6. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia, sprzedaż i działania marketingowe, obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
  2. kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług uzupełniających naszą ofertę sprzedażową.
  3. Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać dokumenty sprzedaży.
  4. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
   1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
   2. prowadzenie wobec Ciebie działań sprzedażowych i marketingowych,
   3. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami sprzedażowymi oraz marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon,
   4. zapewnienie bezpieczeństwa,
   5. prowadzenie analiz statystycznych.
  5. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
   1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
   2. organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
   3. wysyłka newslettera.
  6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Najszybciej usuniesz swoje dane z bazy przez wysłanie wiadomości e-mail o treści: „Usuń moje dane” na adres info.blissfulceremony@gmail.com. Swoje dane możesz również uaktualnić wysyłając aktualne dane na e-mail info.blissfulceremony@gmail.com.
  7. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 7. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:  ING Bank Śląski S.A. 2. Twisto Polska sp. z o.o.
 10. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  4. statystycznych i archiwizacyjnych,
  5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  6. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Jeśli zapiszesz się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji. Jeśli polubisz stronę Blissful Ceremony na Facebooku i/lub na Instagramie będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z obserwowania naszych stron w wyżej wymienionych serwisach.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
  6. w każdej chwili ma Pan/Pani prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 13. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 14. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 15. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 16. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 17. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 18. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 19. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.