Przejdź do treści

[Oferta Limitowana] Otrzymujesz 5% zniżki za każde zakupy przekraczające 99 PLN, 10% przy zakupach powyżej 199 PLN, i aż 15% przy kwocie 299 PLN!

Days
Hours
Minutes
Seconds

EXTRA 10% DISCOUNT FOR ANY ORDER WITH CODE "BLISSFUL10" FREE SHIPPING FOR EVERY ORDER

Days
Hours
Minutes
Seconds
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
stan prawny na dzień 02 stycznia 2024 roku

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://blissfulceremony.com/ a także zasady zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Blissful Ceremony Rafał Trafiałek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP: 8943000495, REGON: 523986559, miejscem wykonywania działalności jest ul. Dokerska 37/28, 54-142 Wrocław.

§2 Definicje

 1. Regulamin to dokument określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania umów sprzedaży na odległość.
 2. Sklep internetowy to serwis dostępny pod adresem www.blissfulceremony.com, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży na odległość.
 3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Sklepu zawiera umowy sprzedaży na odległość.
 4. Konsumentem jest Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcą jest Klient, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i zawiera umowę sprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu na odległość, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towaru, a Kupujący do zapłaty ceny za Towar.
 7. Towar to rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Blissful Ceremony Rafał Trafiałek.
 9. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą specjalnego formularza, które ma na celu bezpośrednie zawarcie umowy sprzedaży określonego produktu.
 10. Konto to konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 11. Formularz rejestracji to formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, takich jak sposób dostawy i płatności.
 13. Koszyk to element oprogramowania Sklepu, gdzie widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych zamówienia, takich jak ilość produktów.
 14. Produkt to rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie, która jest przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży produktu zawierana lub już zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Może to być także umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło, w zależności od cech produktu.
 16. Dowód zakupu to faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane

§3 Kontakt

 1. Wszelkie pytania, uwagi, pochwały, lub skargi dotyczące działania Sklepu można kierować na:
 • Adres e-mail info.blissfulceremony@gmail.com,
 • Pisemnie na adres siedziby Sklepu podany w Regulaminie.
 • Telefonicznie: +48 793212322
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem podanego adresu e-mail i numeru telefonu. Możliwość kontaktu telefonicznego z Sprzedawcą jest dostępna w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. W przypadku nieodebranego połączenia telefonicznego zawsze oddzwaniamy. W przypadku jeśli zdarzy nam się tego nie zrobić prosimy o ponowny kontakt.

§4 Informacje o rachunku bankowym

 1. Numer Rachunku bankowego sprzedawcy PLN: 21 1050 1575 1000 0097 7207 6866
 2. Dane: Rafał Trafiałek Blissful Ceremony, ul dokerska 37/28, 54-142 Wrocław

§5 Wymagania techniczne konieczne do korzystania ze sklepu

 1. Aby korzystać ze Sklepu, takie jak przeglądanie asortymentu i składanie zamówień na produkty, niezbędne są następujące rzeczy:
 • urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto e-mail,
 • obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§6 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sklepu internetowego, jeśli jest ono spowodowane przez siłę wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, chyba że sklep internetowy zostanie zamknięty z powodu określonych wcześniej przerw technicznych. W celu uzyskania informacji o przerwach technicznych sklepu prosimy o kontakt mailowy na adres info.blissfulceremony@gmail.com
 3. Można przeglądać asortyment sklepu bez konieczności zakładania konta, ale by składać zamówienia, klient musi albo utworzyć konto, albo podać swoje dane osobowe i adresowe.
 4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych. Możliwe jest zmienienie waluty w specjalnym oknie.
 5. Końcowa cena zamówienia składa się z ceny produktu oraz kosztu dostawy, o których klient jest informowany podczas składania zamówienia.
 6. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 7. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zaakceptowanie obowiązujących kosztów dostawy.
 8. Zdjęcia i opisy Towaru są materiałami poglądowymi umożliwiającymi Klientom ogólne wyobrażenie o wyglądzie, funkcjach i parametrach Towaru.
 9. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią m.in.:
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

§7 Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient powinien:
 • dodać Towar do koszyka
 • złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, w którym należy podać m.in. dane osobowe, adres dostawy i sposób płatności
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 • zaakceptować niniejszy Regulamin
 • potwierdzić złożenie zamówienia
 1. Złożenie zamówienia jest również możliwe poprzez:
 2. Składanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Składając zamówienie Konsument oświadcza, że jest osobą pełnoletnią zdolną do podejmowania czynności prawnych.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzał złożenie zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy cena Towaru podana na stronie Sklepu jest błędna lub nie można zrealizować zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia i ewentualnych alternatywnych Towarach lub możliwościach realizacji zamówienia.

§8 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie, które nie są uprawnione do tego, a którym klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta klienta z powodu niedostatecznej ostrożności klienta podczas używania hasła do konta w sklepie. Ten sam punkt dotyczy sytuacji, gdy osoby trzecie uzyskały dostęp do konta klienta z powodu braku ostrożności klienta podczas używania hasła do konta w sklepie.
 5. Klient dokonując rejestracji konta na stronie sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i ofertach rabatowych.

§9 Dostawa i odbiór Towarów

 1. Towary są dostarczane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej oraz krajów nienależących do Unii Europejskiej za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi i wartości zamówienia oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy są podane na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.
 2. Czas dostawy Towarów wynosi od 1 do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności Towarów i wybranego sposobu dostawy. W przypadku braku dostępności Towaru, Sklep informuje Klienta o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania (wydłużenie czasu dostawy, zmiana Towaru na dostępny lub anulowanie zamówienia). W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy jest najdłuższy podany termin.
 3. Klient jest obowiązany odebrać zamówione Towary w momencie doręczenia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku braku odbioru Towaru w wyznaczonym terminie, Sklep ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 5. Sprzedawca na wyraźne życzenie klienta wystawia fakturę VAT obejmującą zamówione towary, faktura wystawiana jest w formie elektronicznej i przekazywana na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 6. Jeśli klient nie będzie obecny pod adresem podanym przy zamówieniu jako miejsce dostawy, pracownik dostawy pozostawi awizo lub spróbuje skontaktować się z klientem telefonicznie, aby ustalić, kiedy będzie on obecny. Jeśli zamówiony towar zostanie odesłany z powrotem do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną, aby ponownie ustalić termin i koszt dostawy.
 7. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru sprzedawca zwróci klientowi kwotę zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy oraz koszt zwrotu zamówionych produktów/towarów.
 8. W chwili odbioru towaru zalecamy Klientowi sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia towaru. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania odpowiedniego protokołu szkody lub niezgodności. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności do zakupionego towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.
 9. W przypadku wysyłek paczkomatem Inpost, gdy klient zauważy uszkodzenie paczki lub brak zawartości w paczce, powinien uaktywnić proces reklamacji na ekranie wyświetlacza oraz schować przesyłkę ponownie do paczkomatu. Proces reklamacyjny jest wówczas rozpatrywany przez Klienta.
 10. Sprzedawca nie udostępnia możliwości wysyłki towaru/produktu za pobraniem.
 11. Sposób liczenia terminu dostawy Produktu do Klienta: Jeśli Klient wybierze sposób płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – termin rozpocznie się od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.
 12. Jeśli Klient wybierze osobisty odbiór Produktu, Produkt będzie gotowy do odebrania w terminie wskazanym w opisie Produktu. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości Produktu do odbioru poprzez wysłanie odpowiedniego e-maila na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 13. Osobisty odbiór Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 14. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§10 Płatności

 1. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca jest przedmiotowo zwolniony z konieczności płatności podatku VAT w związku z tym w pozycji VAT widnieje wartość „zw.” tj. zwolniony.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zamówienia otrzymanym od sprzedawcy
  2. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
   Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”, tj.:

   1. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
   2. karta płatnicza
   3. Płatności BLIK,
   4. Google Pay, Apple Pay,
   5. Paypal
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelewami natychmiastowymi jest zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest jest zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 6. W przypadku każdego sposobu płatności w tym przelewem lub kartą płatniczą rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, musi dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie, Sklep ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§11 Reklamacje, zwroty i prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowa sprzedaży obejmuje nowe produkty. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt bez wad. W przypadku wystąpienia wady produktu, który został kupiony od Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sklepu info.blissfulceremony@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu podany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie (np. wymiana Towaru na nowy, naprawa, zwrot pieniędzy). Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji klienta.
 3. Warunkiem uznania reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru na adres siedziby sklepu podany w regulaminie. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady Towaru w rozsądnym terminie, bez dodatkowych kosztów dla Klienta. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub gdy usunięcie wady wymaga nadmiernych kosztów, Sklep może zaproponować Klientowi wymianę Towaru na nowy lub zwrot pieniędzy.
 5. Uprawnienia reklamacyjne, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia) o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy również uwzględnić uprawnienia związane z rękojmią za wady sprzedawanych produktów dotyczące przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 6. Kupujący/Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sklepu info.blissfulceremony@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu podany w Regulaminie. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
 8. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru na adres siedziby firmy podany w regulaminie oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Zgodnie z art.558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 12. Klient, który nie jest konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy określonej w punkcie 5, zaś zasady i terminy odstąpienia od takiej umowy są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku, w szczególności umów dotyczących:
  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostawie,
  • usług, jeśli przedsiębiorca w pełni je wykonał za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi,
  • rzeczy nieprodukowanych masowo, wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub przeznaczonych do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb,
  • rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter nieodłącznie łączą się z innymi rzeczami,
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§12 Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail: info.blissfulcacaoinfo.blissfulceremony@gmail.com
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Sklep ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia (np. firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności).
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
 8. Szczegółowy sposób przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie www Sklepu.

§13 Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer i przechowywanych przez oprogramowanie komputera użytkownika.
 2. Kiedy użytkownik ponownie odwiedzi stronę, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego się łączy.
 3. Cookies umożliwiają łatwiejsze korzystanie z odwiedzonych wcześniej stron.
 4. Informacje zgromadzone w plikach cookies obejmują adres IP, typ przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacje przesyłane do strony za pośrednictwem formularza kontaktowego. Te dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby ulepszyć jej działanie i ułatwić nawigację.
 5. Korzystamy z narzędzia Google Analytics do monitorowania zachowań użytkowników na stronie.
 6. Pliki cookies pozwalają także dostosować treści strony do preferencji użytkownika oraz dostosować reklamy do jego potrzeb.
 7. Stosujemy pliki cookies, aby zapewnić jak najwyższy poziom wygody korzystania z naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz firmy Blissful Ceremony Rafał Trafiałek w celu optymalizacji działań.
 8. Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące pliki cookies:
 • “niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies używane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, np. używane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • “wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
 • “funkcjonalne” pliki cookies pozwalające “zapamiętać” ustawienia wybrane przez użytkownika i dostosować interfejs do jego preferencji, np. języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć lub ponownie włączyć opcję zapisywania plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę poprzez wypełnienie formularza. Te dane są przechowywane i wykorzystywane tylko w celu wykonania konkretnej funkcji.

§14 Klauzula informacyjna RODO

 1. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Blissful Ceremony Rafał Trafiałek ul. Dokerska 37/28, 54-142 Wrocław (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.blissfulceremony.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Blissful Ceremony Rafał Trafiałek ul. Dokerska 37/28, 54-142 Wrocław (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”)
  2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
  3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, informacje o zamówionych produktach, adresie wysyłki oraz wszystkich innych danych niezbędnych do realizacji działalności sklepu internetowego, obsługi płatności i obsługi wysyłki.
  4. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora.
  5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres email info.blissfulceremony@gmail.com lub zadzwoń na numer +48 793 212 322
  6. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   1. potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia, sprzedaż i działania marketingowe, obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
   2. kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług uzupełniających naszą ofertę sprzedażową.
   3. Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać dokumenty sprzedaży.
   4. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
    1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
    2. prowadzenie wobec Ciebie działań sprzedażowych i marketingowych,
    3. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami sprzedażowymi oraz marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon,
    4. zapewnienie bezpieczeństwa,
    5. prowadzenie analiz statystycznych.
   5. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
    1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
    2. organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
    3. wysyłka newslettera.
   6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Najszybciej usuniesz swoje dane z bazy przez wysłanie wiadomości e-mail o treści: „Usuń moje dane” na adres info.blissfulceremony@gmail.com. Swoje dane możesz również uaktualnić wysyłając aktualne dane na e-mail info.blissfulceremony@gmail.com.
   7. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
    1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  7. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
   1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:  ING Bank Śląski S.A. 2. Twisto Polska sp. z o.o.
  10. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
   1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   4. statystycznych i archiwizacyjnych,
   5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
   6. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Jeśli zapiszesz się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji. Jeśli polubisz stronę Blissful Ceremony na Facebooku i/lub na Instagramie będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z obserwowania naszych stron w wyżej wymienionych serwisach.
  11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych.
   6. w każdej chwili ma Pan/Pani prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
  12. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  13. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  14. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  15. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  16. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  17. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  18. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
  19. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Celem żadnego z postanowień niniejszego regulaminu nie jest naruszenie praw kupującego. Regulamin nie może być również tak interpretowany, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek niezgodności z obowiązującym prawem, sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa zamiast zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu i obowiązuje do czasu jego zmiany.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umów Sprzedaży zostaną rozstrzygnięte polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu polubownie, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.
 5. Regulamin jest dostępny dla Klientów w sposób umożliwiający pobranie, wydrukowanie lub zapisanie go na trwałym nośniku.
 6. Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na Stronie są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy.
 7. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych miejscowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.